Europese Dag van de Advocaat

Ter gele­gen­heid van de

Europese Dag van de Advocaat

wordt U uit­ge­no­digd door BarEuregio.eu in samen­wer­king met AVOCATS.BE en de Cercle de Wal­lo­nie op een sym­po­sium met the­ma

De advocaten in e‑volution : naar meer Justitie ?

Forum – Lawyer’s e‑volution : for more Jus­tice ?

Vidéo de la confé­rence et du débat #Euro­pean­Lawyers­Day

Publié par BarEuregio.eu sur jeu­di 26 octobre 2017

  • Inlei­ding door Mel­chior WATHELET jun. (voor­zit­ter van het cir­cuit Spa-Fran­cor­champs)
  • Tech­no­lo­gies in de rechts­we­reld : evo­lu­tie en pers­pec­tie­ven door David FREDRICH (Legal­Tech Solu­tions : Consul­ting, Concep­tion & Deve­lop­ment – Lar­cier) en Dan KOHN (SECIB)
  • Het Euro­pees Gerecht­shof : digi­ta­li­se­ring ; bes­cher­ming van het pri­vé­le­ven en van de gege­vens door Mel­chior WATHELET sen. (Eerste Advo­caat-gene­raal aan het Euro­pees Hof van jus­ti­tie) en Eric BALATE (advo­caat, beheer­der Avocats.be en docent UMons)
  • Algo­ritmes en col­lu­sie in een mark­te­co­no­mie door Pr Nico­las PETIT (Rechts­fa­cul­teit , ULiège ; co-direc­teur, Brus­sels School of Com­pe­ti­tion ; EDHEC Busi­ness School, Fran­krijk) en Pr Damien ERNST (Sys­tems and Mode­ling research unit, Rein­for­ce­ment learning/Artificial intel­li­gence, ULiège)
  • Forum gea­ni­meerd door Gilles QUOISTIAUX, Jour­na­list bij Trends-Ten­dances.

Forum animé par Gilles QUOISTIAUX, Journaliste chez Trends-Tendances

Op 25 oktober 2017 om 16:00 uur

Circuit te Spa-Francorchamps