Het embryo van een Euregio Balie

Escalier de la Paix - Verviers

Op 31 augus­tus 1988 beëin­digde Staf­hou­der Ohn het staf­hou­der­schap van Ver­viers, en nam die dag daa­rop de taak van Staf­hou­der van de nieuwe Balie van Eupen op.

Op 31 augus­tus 2018 zijnde 30 jaar later her­vin­den en ver­vol­gen wij onze gemeen­schap­pe­lijke bes­tem­ming, maar uit­ge­breid, tus­sen Frans­ta­lige, Duits­ta­lige en Neder­land­sta­lige confra­ters : de geboorte van Bareu­re­gio (Balie Eure­gio). Ver­der lezen « Het embryo van een Eure­gio Balie »