🎥 Live streaming : Forum – De advocaten in evolutie : naar meer Justitie ?

Forum animé par Gilles QUOISTIAUX, Journaliste chez Trends-Tendances

Forum – Lawyer’s e-volu­tion : for more Jus­tice ?

Vidéo de la confé­rence et du débat #Euro­pean­Lawyers­Day

Publié par BarEuregio.eu sur jeu­di 26 octobre 2017

Oprichting van het Centrum van Arbitrage van Euregio

In sep­tem­ber 2016 heeft de Balie van Luik het Centre d’Arbitrage de l’Euregio (C.A.E.) opge­richt. Via dit cen­trum kan een beroep wor­den gedaan op advo­ca­ten en tech­nische des­kun­di­gen die bes­chik­ken over ten­minste vijf jaar beroep­ser­va­ring, een spe­ciale oplei­ding heb­ben gevolgd en zijn erkend door de Raad van de orde om op te tre­den als arbi­ter :

Meer :

Arbitrage