Het embryo van een Euregio Balie

Op 31 augus­tus 1988 beëin­digde Staf­hou­der Ohn het staf­hou­der­schap van Ver­viers, en nam die dag daa­rop de taak van Staf­hou­der van de nieuwe Balie van Eupen op.

Op 31 augus­tus 2018 zijnde 30 jaar later her­vin­den en ver­vol­gen wij onze gemeen­schap­pe­lijke bes­tem­ming, maar uit­ge­breid, tus­sen Frans­ta­lige, Duits­ta­lige en Neder­land­sta­lige confra­ters : de geboorte van Bareu­re­gio (Balie Euregio).

Ons beroep en onze struc­tu­ren dienen nood­ged­won­gen te evo­lue­ren en open te staan voor taal­kun­dige cultu­rele en juri­dische diversiteit.

Slechts een wer­ke­lijke inzet van onze men­se­lijke en finan­ciële mid­de­len zal ons toes­taan voo­ruit te gaan.

Het Euro­pa der regio’s her­leidt de natio­nale ops­plit­sing die de opgang verhin­de­ren van een col­lec­tieve visie. Dit dringt zich natuur­lijk op door het concept van de mens, zijn vri­j­he­den en de democratie.

In deze geest willen wij een nieuw geo­gra­fische ruimte creë­ren over de gren­zen heen en toch nabij, van cohe­sie, samen­wer­king, sociale inzet, uit­wis­se­ling en inzet van bur­gers voor de ver­de­di­ging van het recht en de justitie.

De Eure­gio Maas-Rijn gecreëerd in 1976 is één van de oud­ste gren­so­ver­schri­j­dende samen­wer­king­sver­ban­den geves­tigd in het hart van de Euro­pese Gemeen­schap en samen­ges­teld onder de vorm van een Euregio.

De doel­stel­ling is de waarde van de gemeen­schap te bena­druk­ken die bes­taat tus­sen regio’s en waar­bij de bur­gers bewust wor­den gemaakt van de nood­zaak van een samen­wer­king op het vlak van admi­nis­tra­tie, eco­no­mie, recht­cul­tuur, onder­wi­js en infrastructuur.

Zij geniet van een Euro­pees pro­gram­ma van gren­so­ver­schri­j­dende samen­wer­king, inter­reg, bij­zon­der toe­ge­wi­jd aan de regio en de toes­trek­kende haar struc­tu­ren te verstrekken.

Zij groe­peert een bevol­king van meer dan 3,88 mil­joen per­so­nen die een reële cultu­rele diver­si­teit ver­te­gen­woor­di­gen met drie talen (Frans, Duits, Neder­lands). Vijf grote ste­den maken deel uit van de Eure­gio : Luik, Has­selt, Maas­tricht, Heer­len en Aken.

Dit is dus het ideale kader om een samen­wer­king­spro­ject tus­sen de Balies op te rich­ten, de Bareuregio.

Escalier de la Paix à Verviers
Esca­lier de la Paix à Verviers

Wij spre­ken af op vri­j­dag 31 augus­tus 2018 bove­nop de trap­pen van de Vrede te Ver­viers in het hart van de Eure­gio opge­richt in 1878, waar de 140 jaren wor­den gevierd om een herin­ne­ring­sfo­to te maken van alle Staf­hou­ders en advo­ca­ten van de Balies van Lim­burg, Maas­tricht, Aken, Luik, Hoei, Ver­viers en Eupen, uit­ge­no­digd en samen­ko­mend bij gele­gen­heid van de eerste stu­die­da­gen bij de vor­ming van de Bareu­re­gio in samen­wer­king met de Uni­ver­si­teit en Hoge Scho­len van Luik, Has­selt, Maas­tricht, Heer­len, Aken en met de vol­gende thema’s

  • Deon­to­lo­gie, concu­ren­tie en vrij ver­keer van de advocaten

  • Rech­ten van de mens, toe­gang tot het recht, rechtshulp

  • Fami­lie­recht en inter­na­tio­naal privaatrecht

  • Euro­pees contrac­ten­recht en sociale verant­woor­de­lij­kheid van de onderneming

  • Alter­na­tieve wijze van conflictoplossing

Staf­hou­der Ber­nard Mailleux